Overige wet- en regelgeving

Naast de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is er een aantal andere wetten en regels waar je als onderzoeker van op de hoogte hoort te zijn. De belangrijkste zijn:

- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) over het gebruik van patiëntengegevens.

- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) over het gebruik van persoonsgegevens.

- Algemene wet bestuursrecht (Awb) over termijnen, bezwaren en administratief beroep.

- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom) over het niet binnen de wettelijke termijnen tot een besluit komen.

- Besluit medische hulpmiddelen over klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen zonder CE-markering.

- Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over openbaarmaking van informatie die bij de erkende METC/CCMO ligt.